Er is een onbekende fout opgetreden.
Kleinschalig en persoonlijk.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen one2xs en opdrachtgever komt tot stand middels het door opdrachtgever plaatsen van een bestelling. De overeenkomst is bindend.
 2. Overeenkomsten die worden uitgevoerd met het account van de gebruiker, komen voor rekening van de gebruiker.
 3. De Wet koop op afstand vindt slechts toepassing voor de overeenkomsten die geplaatst zijn met een particulier account, voor zover ze geen domeinnaam betreffen en er nog geen gebruik is gemaakt van de dienst en indien het verzoek binnen 14 dagen schriftelijk (bijv. per e-mail) bij one2xs is afgeleverd.
 4. Op de overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij door one2xs uitdrukkelijk met een andere regeling is ingestemd.
 5. In geval van enige strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, gelden de Algemene Voorwaarden.
 6. In geval van nietigverklaring van een dezer bepalingen, gelden de overige bepalingen onverminderd.

Artikel 2: Dienstverlening

 1. one2xs houdt het recht voor om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 2. one2xs garandeert dat de dienstverlening zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, wordt uitgevoerd.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juist en zorgvuldig bewaren van eventuele gegevens waarmee kan worden ingelogd en/of wijzigingen aan producten of diensten kunnen worden doorgevoerd.
 4. Wijzigingen die middels het account van opdrachtgever worden uitgevoerd, worden beschouwd als van opdrachtgever afkomstig.
 5. Opdrachtgever is verplicht zijn account adequaat te beschermen en beveiligen.
 6. one2xs heeft het recht om producten en/of diensten buiten gebruik te stellen indien sprake is of sprake lijkt te zijn van misbruik, indien opdrachtgever een verplichting jegens one2xs niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.
 7. Bij overschrijding van de eventuele aanwezig zijnde limieten, is one2xs gerechtigd de betreffende producten en/of diensten stop te zetten en kunnen eventuele kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
 3. Een geplaatste overeenkomst waarin een onjuiste prijs is verwerkt, waarvan de prijzen onredelijk zijn of waarin op andere wijze een fout met betrekking tot de prijs is gemaakt, is nietig dan wel vernietigbaar door one2xs.
 4. one2xs heeft het recht de prijzen van daar producten en diensten te indexeren, zonder dat opdrachtgever hierdoor de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Webhosting en soortgelijke diensten

 1. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal dat in strijd is met bepalingen van Nederlands recht of verwijzingen naar dergelijk materiaal.
 2. Opdrachtgever onthuidt zich van het hinderen van of schade toebrengen aan one2xs, overige opdrachtgevers en/of internetgebruikers.
 3. Derden kunnen bij one2xs een klacht indienen wanneer naar hun mening een strijdigheid aangezig geacht kan worden met bovenstaande bepaling. Indien de klacht naar het oordeel van one2xs gerechtvaardigd is, heeft one2xs het recht om de verspreiding te stoppen. one2xs kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden geacht voor enige vorm van schade ten gevolge van het handelen van one2xs.
 4. Bij herhaaldelijke en/of ernstige klachten houdt one2xs het recht voor de overeenkomst te beëindigen en/of te ontbinden.

Artikel 5: Back-ups en andere aanvullende diensten

 1. Acties en handelingen die gratis en op verzoek van opdrachtgever worden uitgevoerd, worden uitgevoerd op risico van opdrachtgever.
 2. one2xs streeft er naar ten minste een dagelijkse back-up van de afgelopen zeven dagen te bewaren. Het maken van back-ups is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. one2xs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van back-ups.
 3. Van Virtual Private Servers (VPS'en) worden geen back-ups gemaakt.

Artikel 6: Virtual Private Servers (VPS)

 1. Opdrachtgever is zelf gehouden de VPS op een vakkundige wijze te onderhouden.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor een goed fuctioneren van de VPS en voorkomt overlast naar anderen.
 3. one2xs levert enkel ondersteuning op de hardwarematige kant van de VPS. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geïnstalleerde en de te installeren software.

Artikel 7: Domeinnamen

 1. Een domeinnaam is een product op maat gemaakt overeenkomstig de specifieke wensen van de klant.
 2. one2xs heeft bij het aanvragen van een domeinnaam slechts een bemiddelende rol en kan geen garanties geven dat een verzoek tot registratie daadwerkelijk wordt gehonoreerd.
 3. Voor sommige extensies geldt dat bepaalde wijzigingen slechts tegen betaling doorgevoerd kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens waarmee de domeinnaam wordt geregistreerd.
 5. Met het verstrijken van de verloopdatum van een domeinnaam kan deze in quarantaine worden geplaatst. Voor het heractiveren van een domeinnaam in quarantaine kunnen kosten gemoeid zijn.

Artikel 8: Beschikbaarheid van producten en diensten

 1. one2xs spant zich in om, voor zover redelijkerwijs kan worden gevergd, ononderbroken beschikbaarheid van de systemen en netwerken te realiseren.
 2. one2xs spant zich in om, voor zover redelijkerwijs kan worden gevergd, de door haar gebruikte software veilig en up-to-date te houden.
 3. Indien de stabiliteit en/of het functioneren van computersytemen en/of netwerken in het geding komen, is one2xs gerechtigd maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs nodig acht ter afwending dan wel preventie van dit gevaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. one2xs is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe en/of indirecte schade.
 2. one2xs is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 3. In geen geval zal de totale vergoeding van schade meer bedragen dan de oorspronkelijke waarde van de overeenkomst bij het aangaan daarvan.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst

 1. Tenzij anders overeengekomen, geldt de bij het aangaan van de overeenkomst afgesproken duur van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van de producten en/of diensten.

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. Op accounts en tegoeden zijn de algemene verjaringsregels van toepassing. Dit houdt in dat geen aanspraak gemaakt kan worden op tegoeden van accounts die een periode van drie jaren niet actief zijn geweest.
 2. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Elk geschil zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandse rechter te Amsterdam behoren.
Deze pagina is laatstelijk gewijzigd op vrijdag 28 oktober 2016, 17:11 uur.