Ga naar inhoud

Registratie voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

a. One2xs (inclusief alle sub- en zustersites- en onderdelen), hierna te noemen , is een gratis dienst van Danteck. Het gebruik van One2xs is gebonden aan de Algemene Voorwaarden en policies van One2xs. De gebruiker, hierna te noemen Gebruiker of User verklaart zich bij gebruik van One2xs uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

b. Gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van - en zich te houden aan - de algemene voorwaarden, de huisregels die opgesteld zijn in de algemene FAQ, en indien van toepassing de specifieke FAQ's over diverse onderdelen van One2xs. Het is gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers of de beheerders kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van delen van One2xs. 

c. One2xs behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot One2xs - geheel of gedeeltelijk en tijdelijk dan wel permanent - te ontzeggen. Gebruik van de diensten van One2xs op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan op straffe van computervredebreuk.

d. Aan One2xs en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Gebruiker verklaard One2xs in alle gevallen te vrijwaren van schadeclaims voortvloeiende uit het gebruik van One2xs in de breedste zin van het woord.

2. Geregistreerde gebruikers en registratie

a. Een geregistreerde gebruiker (user) is een gebruiker die middels een kosteloze registratie een gebruikersnaam (username / nickname) heeft aangemeld. Deze gebruikers worden ook wel users of members genoemd. Deze gebruikers hebben een One2xs account.

b. Users zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes en overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account.

c. De user dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van One2xs

d . De user is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van One2xs of haar diensten en/of systemen, of als user One2xs saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit. Het misbruiken van gegeven of verworven rechten is daarnaast reden voor onmiddellijke uitsluiting van One2xs en invordering van het account.

e. Een beschikbaar gesteld account blijft eigendom van One2xs en wordt slechts in bruikleen gegeven. Het account kan op elk moment worden teruggevorderd.

f. Gebruiker verklaart bij het aanmaken van een profiel tenminste de leeftijd van zestien jaren te hebben bereikt, danwel toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd om op One2xs een profiel aan te maken. Indien blijkt dat een gebruiker bij aanmaak van het profiel deze leeftijd niet had bereikt en geen toestemming van ouders of voogd had kan, kan het account onmiddellijk worden geblokkeerd en ingevorderd en kan de user worden uitgesloten van One2xs

f. Het is niet toegestaan een extra account (kloon) te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon, of herleidbaar naar hetzelfde systeem, de toegang tot (een gedeelte van) One2xs is ontzegd. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare onkostenvergoeding van € 50,- (zegge vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij elke met deze kloon geplaatste post of verzonden bericht geldt als één gebeurtenis.

g. Indien de kloon van een gebruiker geblokkeerd wordt kan ook het oorspronkelijke account hierdoor getroffen worden. Uitsluiting van One2xs is gebonden aan een persoon of systeem, niet aan een specifiek account.

3. Aansprakelijkheid

a. Een gebruiker of user is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, welke voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker. Dit geldt voor schade voor gebruiker zowel als schade voor One2xs

b. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt One2xs geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in One2xs voorkomende gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking.

c. One2xs is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.

d. One2xs spant zich naar alle redelijkheid in haar serverpark te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

e. One2xs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers en abonnees geplaatste foto's, teksten en ander materiaal.

4. Rechten van One2xs en verbodsbepalingen

a. One2xs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers en users zonder opgaaf van reden de toegang tot One2xs.com geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

b. Een user is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. De gebruiker kan dit zelf doen door zijn profiel leeg te maken en een niet bestaand mailadres in te vullen. Alle gegevens van het betreffende account zijn dan verwijderd, met uitzondering van de nickname, het geslacht en de met het account geplaatste posts en reacties, aangezien deze integraal onderdeel uitmaken van de discussies. Indien gebruiker de toegang is ontzegd kan bij One2xs een verzoek worden neergelegd tot opzegging van het account. Crew zal dan deze handelingen voor gebruiker uitvoeren. Het account valt dan weer in handen van One2xs.

c. One2xs behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

d. User verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, fotos, broncode, ontwerpen, configuraties en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt , onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door user geplaatst of anderszins ter beschikking gesteld materiaal, hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (quoten) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van One2xs, herpublicatie, integratie in One2xs en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van One2xs en haar Social Media accounts (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest e.d.).

e. Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. One2xs is niet gerechtigd het materiaal los van One2xs te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal anders dan genoemd in 4.d. over te dragen aan derden.

f. Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op One2xs is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten die One2xs aanbiedt. One2xs is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.

g. Misbruik, in welke vorm dan ook, van One2xs en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van One2xs of delen van One2xs, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.

h. Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op One2xs waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van fotos, videos, teksten, software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

i. Het plaatsen van linkjes naar illegale inhoud is reden voor directe uitsluiting van One2xs

j. Het niet opvolgen van aanwijzingen van beheerders van One2xs, hieronder inbegrepen moderators, site-administrators en administrator, kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van One2xs

k. Het plaatsen van persoonsgegevens of pornografisch materiaal, evenals belediging, schending van privacy of anderszins storend of onwenselijk gedrag, kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van One2xs

l. One2xs behoudt zich het recht voor diensten aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren voor users. De beslissing hierover is volledig aan de sitebeheerders. Aan het bestaan van functionaliteit kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de werking ervan, het bestaan ervan of toegang daar tot.

m. Het plaatsen van informatie verkregen uit een besloten gedeelte van One2xs, dat wil zeggen een gedeelte waar niet alle bezoekers toegang tot hebben, of het op welke wijze dan ook verspreiden van deze informatie zonder uitdrukkelijke toestemming is reden voor onmiddellijke en permanente uitsluiting van One2xs

n. Elke bepaling in deze voorwaarden kan slechts worden aangepast indien beide partijen hiermee instemmen en de alternatieve overeenkomst in het bijzijn van een notaris laten vastleggen.

o. Het omzeilen van de beveiligingen van One2xs of het ongeoorloofd verschaffen van toegang tot rechten, systemen, topics of accounts is strafbaar. Gebruiker zal permanent worden uitgesloten van One2xs en er kan aangifte gedaan worden.

p. Het bedreigen van One2xs of haar beheerders in de ruimste zin van het woord kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van One2xs In het geval van een conflict tussen One2xs en user zal de user worden uitgesloten van One2xs

q. Het gebruik van de systemen en diensten van One2xs namens iemand die de toegang is ontzegd, of het gebruik hiervan om voor die persoon berichten door te geven, is reden voor onmiddellijke uitsluiting van One2xs

5. Auteursrecht

a. Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door One2xs wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van One2xs zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

6. Advertenties en reclame

a. Omdat One2xs een gratis dienst is wordt er op de pagina's binnen One2xs reclame gemaakt in tekstuele en (audio)visuele vorm. Het weren van deze reclame, geven van uitleg over het weren van deze reclame, aanzetten tot weren van deze reclame of vragen om uitleg over het weren van deze reclame is verboden, tenzij One2xs zelf uitdrukkelijk een manier biedt de reclame-uitingen uit te schakelen. De reclame stelt het voortbestaan van One2xs veilig en overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van One2xs

b. De in je profiel en fotoboek ingevulde gegevens zoals woonplaats, leeftijd, geslacht, opleiding, hobby's en beroep kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties op onze website te tonen. Je kunt dit voorkomen door je profiel en fotoboek leeg te maken. Wil je helemaal niet dat we gericht adverteren dan kun je een betaald premium account afsluiten. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt de advertenties uit te schakelen.

7. Spam

a. Het gebruik van de Dienst alsmede het gebruik van de informatie op de Site is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen, tenzij ter plaatse anders aangegeven.

b. Het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, One2xs private messaging, One2xs direct messages, topics, posts en reacties binnen one2xs.com, het profiel van de gebruiker of anderszins

met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten, bedrijven, websites of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker is niet toegestaan.

c. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming reclame te maken in topics, berichten, ondertitels, nickname, signatures of profielen, of te werven via pm (personal message), dm (direct message) of enige andere vorm van communicatie binnen One2xs, noch geïnitieerd via One2xs.

d. Adverteren kan via onder andere adwords of webads. Of een post, bericht of uiting valt onder reclame? wordt bepaald door crew. Plaatsen van reclame kan reden zijn tot onmiddelijke uitsluiting van One2xs

e. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare vergoeding van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

9. Privéberichten, Direct Messages en Chat

a. Naast communicatie in publiekelijk zichtbare berichten en reacties kan het mogelijk zijn direct met andere users te communiceren middels diverse systemen, waaronder Personal Messages (PM), Direct Messages (DM) en Chat Messages (chat, irc, cm). Deze systemen worden hierna aangeduid als chat.

b. Gebruiker dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de beheerders (admins) van One2xs besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, misbruik van het systeem, lastigvallen van medegebruikers, klachten van andere gebruikers of er, ons inziens, andere dringende redenen zijn deze in te zien. In geen geval zijn deze systemen bedoeld als privéberichten!

c. Aan de chat kunnen geen rechten worden ontleend. One2xs is gerechtigd het systeem op elk moment uit te schakelen, te beperken of het gebruik ervan aan voorwaarden onderhevig te maken. De chatsystemen moeten worden gezien als extra.

d. Het chat-systeem (dm, pm en chat) is géén vervanging voor externe chat en mailsystemen en is nadrukkelijk NIET privé. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender(s), de ontvanger(s) en sitebeheerders.

10. Google Analytics

a. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google).

b. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

c. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

11. Verwerking van persoonsgegevens / Privacy Policy

a. One2xs zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de sites, subsites en diensten van One2xs en gebruik zoals genoemd onder 6b.

b. Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan andere partijen of verwerkt op andere wijzen dan vermeld in dit document, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij diverse acties zoals sommige prijsvragen.

d. Van elke bezoeker en bij elke post wordt het IP-adres opgeslagen.

e. In het kader van veiligheid en het verbeteren van de inhoud van One2xs kan van gebruikers worden bijgehouden welke pagina's zij binnen de site hebben bezocht.

f. One2xs plaatst cookies op je pc. Deze worden gebruikt om je te kunnen laten inloggen, alsmede om diverse functies en opties te kunnen aanbieden. Door adverteerders en aanleveranciers van onder andere afbeeldingen kunnen ook cookies worden geplaatst. Je kunt externe cookies via je browser blokkeren. Hiermee kan wel functionaliteit verloren gaan.

12. Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

a. In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden of diverse FAQs en de policy, beslist de leiding van One2xs Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang de leiding van One2xs dit wenselijk acht.

b. One2xs behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien, tenminste bij het inloggen of op enige dag plaatsen van een bericht. Ter volledigheid zal One2xs bij de linkjes naar de algemene voorwaarden de datum van de laatste wijziging vermelden. Het ontbreken van die datum is geen reden de algemene voorwaarden niet te lezen.

c . Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van One2xs. Met het gebruiken van One2xs door te registreren, in te loggen, berichten te plaatsen, een premium account aan te schaffen of verlengen, of op andere manieren te participeren verklaart user zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

d. Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, bijvoorbeeld in posts, signatures of elders, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden gelden strikt als tekstuele ten behoeve van discussie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen One2xs en gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.

e. Indien user van mening is dat bepalingen in deze overeenkomst ongeldig zijn dient user dit kenbaar te maken alvorens akkoord te gaan.

f. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven en zullen One2xs en gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.